Algemene voorwaarden

1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:409, lid 2, Burgerlijk Wetboek

uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Blom c.s. Advocaten B.V. (K.v.K. Utrecht nr. 51486636), handelend

onder de naam Onno F. Blom Advocaten en/of Blom c.s. Advocaten.

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan en diensten van Blom c.s. Advocaten

B.V. Iedere aansprakelijkheid van Blom c.s. Advocaten B.V. is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de

afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 

3. Blom c.s. Advocaten B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor de juiste en volledige en vertrouwelijke

overbrenging van de inhoud en eventuele bijlage(n) van e-mails en de tijdige ontvangst daarvan uit.

 

4. Blom c.s. Advocaten B.V. zal bij het inschakelen van derden, behalve wanneer het deurwaarders betreft, zo

mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige

zorgvuldigheid in acht nemen. Blom c.s. Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van

derden. Blom c.s. Advocaten B.V. is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en

daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 

5. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Blom c.s. Advocaten B.V. is onderworpen aan Nederlands

recht. Blom c.s. Advocaten B.V. is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Het voorleggen van

een eventueel geschil aan de Geschillencommissie Advocatuur vereist een daarop gerichte nadere

schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Blom c.s. Advocaten B.V. die mede voorziet in het

voorafgaand doorlopen van de interne klachtenregeling van Blom c.s. Advocaten B.V. Voor zover geschillen

buiten de competentie vallen van de Geschillencommissie Advocatuur, zullen zij uitsluitend worden beslecht

door de bevoegde rechter te Utrecht.

 

6. Tenzij anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte

uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Het uurtarief wordt van tijd tot tijd opnieuw

vastgesteld door Blom c.s. Advocaten B.V.

 

7. Door Blom c.s. Advocaten B.V. betaalde verschotten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Verschotten zijn de door Blom c.s. Advocaten B.V. voor de opdrachtgever gedane uitgaven zoals bijvoorbeeld

griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten en het salaris van procesvertegenwoordigers. Ter

dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax-, scan- en kopieerkosten, kosten van

secretariële ondersteuning e.d.) wordt een opslag van 6% van het honorarium in rekening gebracht.

 

8. Alle door Blom c.s. Advocaten B.V. in rekening gebrachte bedragen zijn exclusief BTW.

 

9. De werkzaamheden en verschotten worden in de regel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening

gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dagtekening van de declaratie. De

declaraties worden behoorlijk gespecificeerd op een door Blom c.s. Advocaten B.V. te bepalen wijze. Bij

gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever door de uitsluitende niet-betaling in gebreke vanaf de dag waarop de betalingstermijn is verstreken en is Blom c.s. Advocaten B.V. gerechtigd vanaf laatstgenoemde dag de wettelijke rente in rekening te brengen. Bij een eventueel geschil over declaraties blijft de verplichting van de opdrachtgever tot tijdige en volledige betaling in stand. Indien betaling uitblijft waardoor incassomaatregelen moeten worden getroffen, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

10. De in papieren en elektronische vorm aangehouden (financiële) administratie, dossieradministratie en het

archief van Blom c.s. Advocaten B.V. strekken tegenover de opdrachtgever tot uitsluitend bewijs. Na het

beëindigen van de opdracht worden de op het dossier betrekking hebbende stukken (bijvoorbeeld

correspondentie, e-mails, processtukken e.d.) uitsluitend in elektronische vorm bewaard gedurende een door

Blom c.s. Advocaten B.V. te bepalen termijn, tenzij met de opdrachtgever andere schriftelijke afspraken zijn

gemaakt over de archivering.

Contact

0031 (0)30 262 80 52 |  secretariaat@ofblomadvocaten.nl