Rechtsgebieden

Pensioenrecht >

Arbeidsrecht >

Verzekeringsrecht >

Onze core business is het pensioenrecht. Daarnaast bestaan onze activiteiten uit arbeidsrecht en verzekeringsrecht, gericht op het pensioenrecht. Vanwege het specialistische karakter is onze praktijk nationaal en internationaal georiënteerd.

 

Enkele van de meest voorkomende kwesties waarover wij adviseren en procederen:

 

- Geschillen tussen werkgever en bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds

- Bedrijf en verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds, vrijstellingsperikelen

- Wijziging van de pensioenregeling

- Medezeggenschap rond de pensioenregeling (Ondernemingsraad; Verantwoordingsorgaan;

  Belanghebbendenorgaan)

- Pension fund governance

- Vaststellen pensioenrechten o.b.v. arbeidsovereenkomst en pensioenovereenkomst

- Pensioenregeling bij fusie en bedrijfsovername

- Geschillencommissies en arbitrages

- Uitvoeringsovereenkomsten, geschillen en onderhandelingen

- Liquidatie pensioenfondsen

- Gelijke behandeling en gelijke beloning

- Geschillen over de waardering van pensioenverplichtingen

 

- Pensioenrecht -

Tussen werkgever en werknemer worden pensioenregelingen afgesproken in aanvulling op de AOW. Deze pensioenregelingen zijn ondergebracht bij pensioenfondsen, bij verzekeringsmaatschappijen, of andere pensioenuitvoerders als bedoeld in de Pensioenwet. Wij ondersteunen de spelers in dit veld met advies en met bijstand in procedures. Het gaat hier om besturen en raden van toezicht van pensioenfondsen, (grote) ondernemingen, verzekeringsmaatschappijen, premiepensioeninstellingen en om vakbonden, ondernemingsraden, belanghebbenden en verantwoordingsorganen van pensioenfondsen, verenigingen van gepensioneerden en particulieren zoals (voormalige) werknemers en pensioengerechtigden.

 

Wij treden regelmatig op als "lawyer’s lawyer" en adviseren andere advocatenkantoren die niet over pensioenspecialisten beschikken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij fusie- en overnamecontracten, bij pensioenrechtelijke due diligence en bij arbeidsrechtelijke kwesties met een pensioencomponent. Daarnaast verzorgen wij regelmatig procesadviezen voor de slagingskans van een claim. Ons kantoor kan met behulp van externe actuariële adviseurs concrete pensioenberekeningen en advies verzorgen, waarbij het financiële belang van de zaak in beeld wordt gebracht.

 

We besteden veel tijd en energie aan het vrijwel continu herinrichten en begeleiden van pensioenfondsen ("pension fund governance" volgens de Pensioenwet). De financiële en economische crisis heeft een enorme druk gelegd op pensioenfondsen en werkgevers die wij begeleiden. De impact van herstelplannen bij en pensioenkortingen door de pensioenfondsen is groot. Bedrijven worden aangesproken voor herstelpremies en bijstortingsverplichtingen. Het pensioenrecht bevindt zich in het hart van misschien wel het belangrijkste maatschappelijke thema voor de komende jaren.

 

- Arbeidsrecht -

Hoewel de nadruk binnen onze praktijk ligt op het pensioenrecht, zijn wij ook bedreven in het arbeidsrecht. Wij behandelen veel zaken die raakvlakken hebben met het pensioenrecht, zoals ontslag voor oudere werknemers en directieleden (keuze en vormgeving van het exittraject).

 

Een ander voorbeeld vormen de medezeggenschapsvraagstukken die zijn verweven met pensioenkwesties. Daarnaast adviseren wij bijvoorbeeld over de arbeidsrechtelijke gevolgen van een fusie of een overname.

 

Advies en hulp bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten (vaak in relatie tot de pensioenovereenkomst) behoort ook tot ons werkterrein.

 

- Verzekeringsrecht -

Deze zaken gaan over verzekeringen die bestaan in het kader van de arbeidsverhouding, zoals (collectieve of individuele) pensioen- en levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

 

Concrete voorbeelden zijn toetsing van en advisering over collectieve (her)verzekeringsovereenkomsten, kwesties rond begunstiging, risico-acceptatie (Wet op de Medische Keuringen) en vrijstelling van premiebetaling wegens arbeidsongeschiktheid.

 

Contact

0031 (0)30 262 80 52 |  secretariaat@ofblomadvocaten.nl